ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜು

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಯೋಜಿತ, ಸಿಜಿಪಿಎ ೨.೮೭, ಬಿ ++ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಎನ್ ಎ ಎ ಸಿಯಿಂದ ಮರುಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

ಹಿಂದು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀ ಸಂಘ(ರಿ) ಇದರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ

×
  • ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುವುದು Marquee-kn ಪೇಜ್ ಇಂದ
  • ಅಲ್ಲಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಈ ಮಾರ್ಕಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ
ಗುರಿ
“ವಿದ್ಯಾ ಪರ ದೇವತಾ”

ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ..
ಹೊಸ ದಿಗಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ …
ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಿ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ,
ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆ.

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುದ್ದಿ:
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂದೇಶ

ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು – ಭಾರತಕೇಂದ್ರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ...   Read More


ನವೀಕರಣಗಳು
  • “New Voters Registration” Programme held on 07 January 2021.
  • National Youth Day was celebrated in college premises, in a joint organization with IQAC, NSS, and NCC wing of college on 12 January 2021.
  • On account of 190th birthday of Savithribai Phule talk was given by Dr Ashalatha on topic "New Education Policy 2020" organized by library on  4/01/2021
  • On the occasion  of "International Human Rights Day-2020" a State level webinar held on the topic "Human Rights".


Last Updated by admin.