ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜು

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಯೋಜಿತ, ಸಿಜಿಪಿಎ ೨.೮೭, ಬಿ ++ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಎನ್ ಎ ಎ ಸಿಯಿಂದ ಮರುಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

ಹಿಂದು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀ ಸಂಘ(ರಿ) ಇದರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ

×
  • ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುವುದು Marquee-kn ಪೇಜ್ ಇಂದ
  • ಅಲ್ಲಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಈ ಮಾರ್ಕಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ
ಗುರಿ
“ವಿದ್ಯಾ ಪರ ದೇವತಾ”

ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ..
ಹೊಸ ದಿಗಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ …
ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಿ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ,
ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆ.

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುದ್ದಿ:
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್

ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ...   Read More


Quick links – Kn
  • ಕನ್ನಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಕನ್ನಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ
  • ಕನ್ನಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ
ನವೀಕರಣಗಳು
  • On account of Dasara, Sharada Pooja and Gombe mane were organised by the Administrative staff of GDC on 21st October 2020.
  • A webinar on “Arogya matthu Jeevana Shaili” was conducted on 20th August 2020
  • Three Day International Faculty Development Programme on "Engaging Minds and Empowering Success in Modern Research Era" was held from 26th to 28th August 2020.

  • Premchand Diwas was celebrated  on 31 July 2020.
  • Webinar was conducted on the topic "Investments and Mutual Funds" for the M.Com students on 29th August 2020.

Last Updated by admin.