ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ

2010

Sl  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು                   ಕೋರ್ಸ್             ಶ್ರೇಣಿ ಇಲ್ಲ

1       ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ                                   ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ                    V

2      ಹಿಥಾ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ                       ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ                   VII

3      ಇಂದುಮತಿ                             ಬಿ.ಕಾಂ                    IV

4      ಸಂಧ್ಯಾ   I                          P.G.D.H.R.M         I

5      ರಮ್ಯಾ                          ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ        II

6      ಡಾಫ್ನಿ ಎಂ ಡಿಸೋಜ      ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್.ಎಂ         III

2013

Sl               ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು                    ಕೋರ್ಸ್           ಶ್ರೇಣಿ

1                 ಸ್ನೇಹಲ್ ವರಿನಾ ಪೆರಿಸ್                B.A                 IV

2014

Sl              ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು                ಕೋರ್ಸ್              ಶ್ರೇಣಿ

1                ಎಸ್.ರಾಶ್ಮಿ                             ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ                  IV

2               ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ                 ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ                  VII

3               ಶಿಲ್ಪಾ                                   ಬಿ.ಕಾಂ                    X

2015

Sl           ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು          ಕೋರ್ಸ್                   ಶ್ರೇಣಿ

೧.            ಜೆನಿಫರ್ ಡ್ಲೀಮಾ             ಎಂ.ಕಾಂ                      IV

2017

Sl              ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು          ಕೋರ್ಸ್         ಶ್ರೇಣಿ

1                ದೀಕ್ಷಾ ಕೆ.ಶ್ರಿಯಾನ್            ಬಿ.ಕಾಂ               VI

2018

Sl            ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು                  ಕೋರ್ಸ್                ಶ್ರೇಣಿ

1               ಎಸ್. ಆಶಾ ಭಂಡಾರ್ಕರ್            ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ                 VII

2               ವೃಂದ.ಕೊನ್ನರ್                       ಬಿ.ಕಾಂ                    II

3                ರಶ್ಮಿ                                     ಎಂ.ಕಾಂ                  VI

4               ಶಿಲ್ಪಾ ಪಣಂಬೂರ್                 ಎಂ.ಕಾಂ                  IX

2019

Sl          ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು                ಕೋರ್ಸ್             ಶ್ರೇಣಿ

1              ರಮ್ಯಾ.ಎಸ್                          ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ                  I

2            ರಿಯಾ.ಎಸ್.ಸೋನಲ್           ಬಿ.ಸಿ.ಎ                  II